Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 2. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 3. Klant:
  1. de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambacht- of beroepsactiviteit (= particulier of consument), of
  2. de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambacht- of beroepsactiviteit (= bedrijf, ZPP’er of zakelijk);
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Schriftelijk: "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaan;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 8. Website: De webshop van ondernemer waarop producten en diensten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen;
 9. Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 2 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, leveringen aan en overeenkomsten met onze klanten, ook wanneer de ondernemer gebruik maakt van de diensten van derden en/of alle aan hem gelieerde ondernemingen. Andere voorwaarden van onze klanten worden afgewezen; die worden niet erkend, zelfs indien zij na ontvangst door ons niet uitdrukkelijk worden betwist. Aanvullende danwel van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden zijn slechts van kracht ten nadele van ons als wij ze schriftelijk bevestigen.

Wij gaan ervan uit dat onze klanten volledig gekwalificeerde consumenten of bedrijven zijn en als zodanig behandeld willen worden. Daarom is op alle overeenkomsten het Spaanse Wetboek van Koophandel van toepassing.

Met het gebruik van de webpagina's van Ractem accepteert de bezoeker het gebruik van diens gegevens in overeenstemming met het privacybeleid en het cookiebeleid van de ondernemer.


Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst


1. Schriftelijke bevestiging

Bestellingen kunnen telefonisch, per e-mail of rechtstreeks via onze homepage worden gedaan. Uw bestelling is een bindend aanbod aan Ractem om een koopovereenkomst te sluiten voor het/de bestelde product/en. Bestellingen gelden pas als aanvaard wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Tot die tijd geldt ons aanbod als vrijblijvend.

Telefonische of mondelinge nevenafspraken, aanvullingen of wijzigingen vereisen onze schriftelijke bevestiging om van kracht te zijn.

Na het plaatsen van een bestelling via onze website of het overeenkomen van nevenafspraken is het verantwoordelijkheid van de klant de SPAM- en/of ongewenste berichtenfolder van het in de bestelling opgegeven e-mailadres in de gaten te houden. Indien de klant geen schriftelijke orderbevestiging of schriftelijke bevestiging van nevenafspraken ontvangen heeft, dient per e-mail info@ractem.nl contact opgenomen te worden met de ondernemer.

2. Tijdens het bestelproces

De presentatie van de producten in de online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is een niet-bindende online-catalogus. Na het invoeren van de gevraagde persoonlijke gegevens en het afronden van zijn of haar bestelling, plaatst de klant een bindende bestelling voor de in de winkelwagen toegevoegde goederen.

Onmiddellijk na plaatsing van de bestelling op onze Home page sturen wij de klant een ontvangstbevestiging per e-mail. De koopovereenkomst komt tot stand met onze orderbevestiging of de levering van de goederen. Als de klant binnen twee weken geen orderbevestiging of levering van ons ontvangt, is de klant niet meer aan de bestelling gebonden, tenzij anders overeengekomen.

3. Offertes

Schriftelijk door ons uitgebrachte offertes blijven 15 dagen geldig.

De gegevens over gewicht, afmetingen, capaciteit, prestaties, kleuren etc. zijn indicatief en worden u ter indicatie aangeboden.

4. Annulering

De ondernemer kan het contract opzeggen indien de klant valse verklaringen aflegt over zijn kredietwaardigheid en de verklaring betrekking heeft op een feit dat van belang is voor de beoordeling van de kredietwaardigheid of de kredietwaardigheid ophoudt te bestaan.


Artikel 4 - Prijzen & verzendvoorwaarden

De prijzen in het aanbod van producten of diensten zijn af fabriek, inclusief verpakking, in euro´s, plus het wettelijke btw-tarief. Met de momenteel geldende online prijslijst verliezen alle eerdere aanbiedingen hun geldigheid. Voor alle leveringen gelden onze verzend- en betalingsvoorwaarden.

De prijzen worden verstaan als franco huis/bedrijf, levering aan huis- of bedrijfadres op straatniveau, zonder montage, vanaf een netto bestelwaarde van € 250. Onder een netto orderwaarde van € 250 bedragen de verzendkosten in Nederland € 30 + btw-tarief.

Transportprijzen in Nederland gelden voor heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden en de BES-eilanden.

Voor leveringen buiten Nederland kunt u contact opnemen om te informeren naar de toeslag voor verzendkosten.

Speciale verzendvoorwaarden:

Ractem behoudt zich het recht voor om een toeslag door te berekenen, afhankelijk van de beschikbare losmiddelen van de klant, de toegang tot het afleveradres en de afmetingen van de bestelling, om een veilige en efficiënte levering te garanderen.

Voor bestellingen van Magazijnbenodigdheden (= metalen modules, stapelbare modules en magazijn-, stelling- en ladebakken):

 • Verzendkosten vanaf € 6,50 (excl. btw). Gratis verzending vanaf € 250 (excl. btw)
 • Voor bestellingen tussen € 75 en € 250 (excl. btw) bedragen de verzendkosten 10% van het totaalbedrag (excl. btw).

Voor Palletstellingen:

 • Verzending is gratis bij bestellingen boven € 9.000 (excl. btw) aan palletstellingen;
 • De verzendkosten zijn 7% van het bedrag aan palletstellingen bij bestellingen onder € 9.000 (excl. btw) met een mínimum aan verzendkosten van €120 (excl. btw).

Artikel 5 - Kortingen voor webshop

Kortingen voor online aankopen en hoeveelheidskortingen. Voor online aankopen op www.ractem.nl, tot een netto bestelwaarde van:

 • 1.000,- euro nettowaarde, verleent het systeem u een onmiddellijke korting van 2%.
 • 2.000,- euro nettowaarde, verleent het systeem u een onmiddellijke korting van 4%.
 • Vanaf een nettowaarde van € 2.000,- kunt u contact met ons opnemen voor een persoonlijke offerte.
 • Wanneer uw bestelling deze bedragen bereikt, wordt het corresponderende percentage automatisch van het te betalen bedrag in uw winkelmand afgetrokken.

  De online korting is niet van toepassing op de verzendkosten.

  Voor het minimumbedrag voor gratis leveringen wordt de nettowaarde van de goederen genomen zonder rekening te houden met de online korting.

  Artikel 6 - Betaling

  In de regel ontvangt u de levering tegen "vooruitbetaling". Het aankoopbedrag dient te worden overgemaakt op het rekeningnummer van Ractem dat weergegeven is op de webpagina van de betaalmethoden. Het is belangrijk om in het concept van de overschrijving het per e-mail ontvangen ordernummer te vermelden om de identificatie van de overschrijving te vergemakkelijken.

  In individuele gevallen is in overleg een andere betalingswijze mogelijk.


  Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

  Alle goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.


  Artikel 8 - Levering


  1. Levertijd

  Op voorraad zijnde artikelen worden normaliter 24 tot 48 werkuren na ontvangst van de betaling verzonden.

  Voor de levertijd van onze goederen dient u rekening te houden met een gebruikelijke levertijd van 3 tot 5 werkdagen af fabriek. (*) Houd er rekening mee dat er tijdens de zomermaanden, met Kerstmis of andere momenten met grote vraag vertragingen kunnen optreden. Vraag eventueel naar de verwachte levertijd.

  De door ons opgegeven levertijden en uitvoeringstermijnen zijn in de regel niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om de order - na overleg met de besteller - in deelprestaties en deelleveringen uit te voeren en deze in overleg afzonderlijk te berekenen. Gevallen van overmacht geven ons het recht de levering of prestatie uit te stellen voor de duur van de belemmering.

  Bij gebrek aan andere door ons uitdrukkelijk en schriftelijk erkende afspraken kiezen wij de verpakking naar eigen goeddunken; de producten worden overwegend op pallets in een doos of met zwarte folie (krimpfolie) verpakt.

  2. Verzending en levering

  De ondernemer bepaalt de route en de wijze van verzending, alsmede de expediteur en de vervoerder.

  De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres en de levering vindt plaats op pallets en op stoeprandniveau.

  De klant dient de geleverde goederen te vergelijken met het de op de leveringsbon vermelde hoeveelheid pakketten. In geval van defecten, externe schade of tekorten, dient de klant, of de voor ontvangst verantwoordelijke persoon, op de leveringsbon, naast de handtekening, "DAMAGE" of "MISSING QUANTITY" te noteren en ons hiervan binnen 48 uur schriftelijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@ractem.nl. Voor vragen kunt u telefonsich contact met ons opnemen via 0347 38 60 92 (Ma-Do 9:00 - 17:30 en Vr 9:00 - 16:00).

  3. Wijziging afleveradres

  Kosten die voortvloeien uit eventuele fouten in het door de klant opgegeven afleveradres zijn voor rekening van de klant.

  Elke wijziging van het afleveradres die plaatsvindt nadat de verzending reeds heeft plaatsgevonden, kan leiden tot vertraging in de levering en/of extra kosten.


  Artikel 9 - Montage

  Geleverde materialen zijn of worden niet gemonteerd. De klant dient de montage van de bestelde producten zelf uit te voeren.


  Artikel 10 - Gebreken en garantie


  1. Algemeen

  Voor alle artikelen geldt de wettelijke garantietermijn, tenzij een langere termijn is aangegeven. De klant krijgt 5 jaar garantie op onze producten. Dit geldt ook voor nog niet zichtbare gebreken van het product of gebreken die voortvloeien uit de productie van het product.

  Materiële gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gemeld (transportschade binnen 48 uur). Bij een terechte melding van een defect binnen de termijn leveren wij uiteraard een vervanging. Indien de door ons uit te voeren garantie binnen een redelijke termijn uitblijft, kunt u om een vermindering van de betaalde prijs voor de goederen vragen of de koopovereenkomst opzeggen.


  2. Uitsluitingen garantie


  • Er wordt geen garantie gegeven voor ongeschikt of oneigenlijk gebruik, foutieve montage of inbedrijfstelling door de koper of derden, natuurlijke slijtage, foutieve of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmaterialen, vervangingsmaterialen, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, tenzij deze de schuld zijn van Ractem. Ractem draagt de directe kosten van de vervangende levering, voor zover de klacht gegrond blijkt, of de kosten van het vervangende artikel.
  • Aangezien de geleverde producten industriële producten zijn, zijn kleine afwijkingen van de technische specificaties (afmetingen, gewicht, kleur, enz.) die geen afbreuk doen aan de hoofdfunctionaliteit van het product (opslag) geen reden tot reclamatie. Mogelijke afwijkingen worden niet als materieel gebrek beschouwd en worden door de klant geaccepteerd. Dit geldt ook voor speciale afmetingen en op maat gemaakte producten.
  • Bestellingen voor producten die niet op de website worden aangeboden, zijn onderworpen aan een offerte.
  • Elke bestelling kan aangepaste leveringsvoorwaarden hebben afhankelijk van de beschikbare losmiddelen van de klant.

  Artikel 11 - Retourneren

  Het ruilen en terugsturen van de goederen is mogelijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst. De ruil moet vooraf schriftelijk worden gemeld via e-mail info@ractem.nl en de kosten voor retourzending (vracht- en administratieskosten), die door de ondernemer worden bepaald en aan de klant worden meegedeeld, zijn voor rekening van de klant. Voorwaarde voor een dergelijke ruil is steeds de perfecte staat van de geretourneerde goederen (ongebruikt en in originele staat en verpakking). De klant is verantwoordelijk voor het in perfecte staat retourneren van de goederen.

  De kosten voor omruilleveringen op ons initiatief zijn voor onze rekening.

  Voor op maat gemaakte producten is na het begin van de productie geen recht op retour of annulering.


  Artikel 12 - Aansprakelijkheid


  1. Met uitzondering van opzet of grove nalatigheid wordt de totale aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de klant, wegens bewezen en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot de directe schade met vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
  2. Tegenover de klant is de ondernemer niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van contracten of gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
  3. De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop door klant van de van de ondernemer gekochte producten aan consumenten of bedrijven, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.
  4. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van de ondernemer tegenover de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat de klant de ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de ondernemer in staat is adequaat te reageren.
  5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen (transportschade binnen 48 uur), na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de ondernemer meldt.
  6. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

  Artikel 13 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

  Alle informatie met betrekking tot dit artikel is opgenomen in ons privacybeleid.


  Artikel 14 - Contract tekst

  U kunt de algemene voorwaarden te allen tijde opslaan op een duurzame gegevensdrager om er op toegankelijke manier toegang tot te hebben. De concrete ordergegevens worden de klant of een andere door de klant opgegeven persoon per e-mail toegezonden.


  Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

  De ondernemer Ractem Sistemas SLU is ingeschreven in het register van intracommunautaire handelaren en handelt in overeenstemming met de verordeningen van de Europese Unie, met name de Richtlijnen (EU) 2017/2455 en 2019/1955 van de Raad en de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2019/2026 en 2020/194 van de Commissie.

  Op de contractuele relatie tussen de ondernemer en de klant is de Spaanse wetgeving van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van bepalingen van het internationale handelsrecht.

  Geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Spaanse rechtbanken.

  Het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie helpt klanten en de ondernemer geschillen buiten de rechtbank op te lossen.


  Artikel 16 - Rechtsgeldigheid

  De ongeldigheid van individuele contractuele bepalingen (inclusief deze algemene voorwaarden) heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van de overeenkomst. De ongeldige bepaling wordt vervangen door (een) nieuwe bepaling(en), waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

  Prijswijzigingen, modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

  Gratis en snelle levering *
  25.000+m2 voorraad
  Online kortingen
  Scherpe offertesverkoop@ractem.nl
  0347 38 60 92

  Ma - Do van 9:00 tot 17:30 | Vr van 9:00 tot 16:00